Меню Закрыть

Ogólne Warunki Najmu

 

§ 1 Wyrażenia

Użyte w niniejszych ogólnych warunkach najmu wyrażenia oznaczają: Wynajmujący —

UTM.Expert sp z o.o. sp. K.

Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostki organizacyjne nie będące
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która bierze przedmiot

najmu do używania we własnym imieniu.
Przedmiot najmu (urządzenie) – rzecz oddana w najem.

§ 2 Oświadczenia Najemcy
Najemca oświadcza:

1. Podane przez niego dane są zgodne z prawdą.
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do

narażenia Wynajmującego na straty,

4. Jest świadomy faktu, że obsługa podestów , ładowarek

teleskopowych i innych podobnych, wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami,
odpowiednich uprawnień UDT, a Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za

nieprzestrzeganie powyższego wymogu przez Najemcę.

5. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi podestów ruchomych, wózków
widłowych i ładowarek teleskopowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

UDT.
§ 3 Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgodnej woli stron i formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian dotyczących przedłużenia okresu najmu.

§ 4 Przekazanie maszyny

1. Przekazanie oraz odbiór przedmiotu najmu odbywa się na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego, który stanowi integralną część niniejszych ogólnych warunków

wynajmu.

2. Ostateczny, techniczny odbiór urządzenia po zakończonym wynajmie odbywa się w

oddziale Wynajmującego do 7 dni roboczych

§ 5 Użytkowanie
Zasady użytkowania urządzeń:

1. Najemca jest zobowiązany do użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi zawartą

w dokumentacji techniczno ruchowej (DTR) oraz

przepisami BHP.

2. Zabronione jest wykorzystywanie przedmiotu najmu do prac mogących w znacznym
stopniu pogorszyć jego stan techniczny, w szczególności: spawania, piaskowania,
betonowania, malowania farbami ogniochronnymi lub podobnymi. Pracowanie z wyłączoną

blokadą przeciążeniową

3. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego na piśmie o zamiarze
wykorzystania maszyny przy pracach związanych z malowaniem farbami ognioochronnymi
lub ogniochronnymi, piaskowaniem, spawaniem, betonowaniem lub wykonywaniem innych
czynności w następstwie, których maszyna mogłaby zostać zabrudzona, np. zachlapanie

betonem, lub uszkodzona w taki sposób, iż doprowadzenie jej do stanu, w jakim była w
chwili wydania jej Najemcy będzie wymagało odtworzenia powłoki lakierniczej maszyny.
Wynajmujący odpłatnie, jest w stanie zapewnić zabezpieczenie maszyny w odpowiedni
sposób. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany jest, po
uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i przed rozpoczęciem korzystania z maszyny
przy tych pracach, zabezpieczyć ją przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem albo zlecić to

Wynajmującemu.

4. W przypadku zabrudzenia bądź uszkodzenia przedmiotu najmu, będącego
następstwem niewłaściwego zabezpieczenia maszyny lub niewłaściwego użytkowania,
Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kosztów przywrócenia maszyny
do stanu, w jakim była w chwili wydania jej Najemcy, na które będą składały się: wycena
(zrobiona lub zlecona przez wynajmującego), przedmiotu najmu do stanu, w jakim był przed
wydaniem go Najemcy. O wysokości kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

Wynajmujący poinformuje Najemcę na piśmie.

5. Wykorzystywanie urządzeń powyżej 8 godzin na dobę wymaga pisemnej zgody
Wynajmującego oraz pociąga za sobą konieczność ustalenia dodatkowych warunków

finansowych najmu.

6. Najemca zobowiązany jest do codziennej kontroli poziomu oleju w silniku, sprawdzania
wody w akumulatorach oraz poziomu płynu chłodzącego w chłodnicy, oraz poziomu oleju
hydraulicznego ( zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową urządzenia)
7. W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia maszyny Najemca zobowiązuje się do
pokrycia kosztów niezbędnych do przywrócenia jej do stanu z dnia jej wydania. Najemca
akceptuje tym samym zakres czynności i kwoty umieszczone w protokole serwisowym
sporządzonym po oględzinach maszyny. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość
dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej koszty opisane w protokole

serwisowym.
§ 6 Rozliczenia

Wszystkie ceny/kwoty, o których mowa w niniejszych warunkach, są cenami/kwotami netto,
do których nalicza się podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia

faktury.

1. Faktury wysyłane będą na adres Najemcy. Strony zgodnie przyjmują, iż brak zwrotu
faktury w terminie 7 dni od dnia jej odbioru jest uznawane jako zaakceptowanie zawartej w
niej treści. Najemca zobowiązany jest do aktualizowania adresu siedziby i adresu do

korespondencji.

2. Wynajmujący ma prawo do żądania odpowiedniej przedpłaty przed udostępnieniem
urządzenia bądź wpłaty zaliczki na poczet płatności podczas okresu najmu. Brak wpłaty,
przedpłaty lub zaliczki może stanowić podstawę do zakazu korzystania z przedmiotu najmu
do czasu zapłaty lub żądania przez Wynajmującego zwrotu przedmiotu najmu do czasu

zapłaty, na co Najemca wyraża zgodę.

3. W przypadku korzystania z przedmiotu najmu sprzecznie z jego przeznaczeniem lub
udostępnienia przedmiotu najmu innemu podmiotowi, bez pisemnej zgody Wynajmującego,
Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości potrójnej stawki dziennej za
każdy dzień korzystania z maszyny w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub

udostępnienia przedmiotu najmu innemu podmiotowi.

4. Ewentualne dodatkowe roszczenia finansowe ze strony Wynajmującego, dotyczące
ponadnormatywnego zużycia, tudzież zniszczenia urządzenia (dokumentacja fotograficzna)
lub jego części składowych, wnoszone będą pisemnie, po dokonaniu ostatecznego odbioru

technicznego, o którym mowa w § 4

5. Wszelkie płatności, o ile strony nie ustaliły inaczej, Najemca realizuje w terminie 1 dni od
daty wystawienia faktury przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego zgodny z

Fakturą VAT

6. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Wynajmującego z
tytułu podjęcia czynności windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności
przysługujących Wynajmującemu z tytułu oddania przedmiotu najmu do korzystania, w

wysokości minimum 6 % należności głównej, na co Najemca wyraża zgodę Dokonane
płatności zostają zaliczone przez Wynajmującego w pierwszej kolejności na należności

najstarsze.
§ 7 Terminy

1. Wynajmujący dokłada wszelkich starań, aby urządzenia objęte umową najmu oddać do

dyspozycji Najemcy w przewidzianych terminach.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przewidywalnego terminu
dostawy, spowodowane zdarzeniami, na które Wynajmujący nie ma i nie miał wpływu.
Wynajmujący odpowiada z tytułu poniesionej przez Najemcę szkody tylko wtedy, gdy termin

nie został dotrzymany na skutek umyślnego działania jego pracowników.

§ 8 Usterki

1. Jeżeli Najemca stwierdzi wystąpienie usterki w przedmiocie najmu ograniczające jego
przydatność, jest zobowiązany niezwłocznie do końca dnia roboczego powiadomić
Wynajmującego o fakcie ich wystąpienia, z jednoczesnym określeniem ich charakteru oraz
rozmiaru oraz powstrzymać się z dalszego korzystania z przedmiotu najmu. Najemca
ponosi odpowiedzialność za konsekwencje opóźnienia w przekazywaniu Wynajmującemu
przedmiotowej informacji. Powiadomienia trzeba dokonać, za pośrednictwem poczty e-mail

i telefonicznie

2. W przypadku ustalenia, że wystąpienie usterki nastąpiło z winy Najemcy, wszelkie koszty
jej usunięcia ponosi Najemca, na co Najemca wyraża bezwarunkową zgodę. W takim
przypadku Najemcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie czynszu za okres przestoju.
3. Oględziny oraz wycena szkody przedmiotu najmu następuje w miejscu wyznaczonym
przez Wynajmującego do 48h od zgłoszenia, oraz według cenników Wynajmującego, na co

Najemca wyraża bezwarunkową zgodę.

§ 9 Ochrona

Ochrona ubezpieczeniowa i odszkodowawcza

1. Z chwilą wydania przedmiotu najmu, na Najemcę przechodzi ryzyko jego uszkodzenia,
przypadkowej utraty lub zniszczenia. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody

wywołane w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.

2. Obowiązek uiszczania czynszu najmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu do czasu
pokrycia przez Najemcę kosztów naprawy uszkodzonego/zniszczonego przedmiotu najmu,
na co Najemca wyraża bezwarunkową zgodę. Najemca jest od dnia uszkodzenia/zniszczenia
maszyny zobowiązany jest do uiszczania 100% ustalonego czynszu najmu. Wynajmujący
oświadcza, że naprawa uszkodzonego przedmiotu najmu nastąpi tylko na nowych
częściach producenta nabytych przez Wynajmującego, a Najemca wyraża na to

bezwarunkową zgodę.
§ 10 Podnajem

1. Podnajmowanie lub też oddawanie do nieodpłatnego używania przedmiotu najmu
osobom trzecim, bez udzielenia przez Wynajmującego pisemnej zgody, jest zabronione.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Strony zgodnie postanawiają, że najem każda ze stron może wypowiedzieć ze skutkiem
natychmiastowym, w sytuacji gdy Najemca opóźnia się z zapłatą i, gdy użytkuje przedmiot
najmu w sposób sprzeczny z niniejszymi postanowieniami, gdy istnieje obawa zniszczenia,

uszkodzenia lub przypadkowej utraty przedmiotu najmu.

2. Wypowiedzenie najmu przez każdą ze stron następuje w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. W przypadku niedochowania formy pisemnej wypowiedzenia umowa najmu
przestaje obowiązywać w dniu odebrania maszyny przez pracownika Wynajmującego.
3. Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo i

miejscowo właściwy we Wrocławiu

4. Strony zgodnie oświadczają, że faktura VAT może zostać wystawiona bez podpisów
stron. Powyższe uprawnienie przysługuje jedynie stałym kontrahentom Wynajmującego.

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWN okaże się nieważne lub bezskuteczne
w całości lub części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują
się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych lub bezskutecznych
postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej

zbliżone do postanowień zastępowanych.

6. Powyższe postanowienia dotyczące procedury naprawy szkody w związku z
uszkodzeniem, zniszczeniem lub uczynieniem niezdatnym do użytku przedmiotu najmu oraz
obowiązku uiszczania czynszu najmu po zdarzeniu powodującym ww. szkodę nie dotyczy

Konsumentów.